Användarvillkor – Företag
Användarvillkor för BraGruppen LeadGen AB (org.nr: 559250-1752) nedan kallat
“BraGruppen”

1. Tjänsteförmedlaren BraGruppen.com
BraGruppens tjänst finns på webbplatsen https://BraGruppen.com och är en
webbaserad tjänst som hjälper privatpersoner och juridiska personer (”Användarna”)
att hitta tjänsteföretag i form av leverantörer av besiktningsföretag, städhjälp,
hantverkstjänster, etc. Tjänsteföretagen benämns nedan som BraGruppens
”Kund/er/en”.


BraGruppens äger flera hemsidor som inkluderas under samma bolagsstruktur och
även detta avtal. Nedan är hemsidor som ingår i BraGruppens bolagsstruktur:


● https://brabesiktning.se/
● https://brastäd.com/
● https://brahantverkare.nu/
● https://brasolceller.com/

2. Grundkrav
Avtalet gäller dig och det företag/ den organisation, du är behörig att representera.
Som behörig firmatecknare garanterar du att du äger rätt att ingå avtal för det
företag/den organisation som du företräder. Avtalet blir bindande för Kunden genom
att underteckna allmänna villkor (fysiskt eller elektronisk på sätt som BraGruppen
anvisar).


Kunden ska inte ha några skulder hos Kronofogden, vara godkänd för F-skatt,
registrerad för mervärdesskatt samt ha godkänd kredithistorik. Kunden förbinder sig
därutöver att följa tillämpliga lagar och regler vid utförandet av tjänster för
Användarna samt i övrigt utföra sina tjänster på ett fackmannamässigt sätt.

BraGruppen kontrollerar löpande att Kunderna uppfyller BraGruppens
grundläggande krav. Uppfyller inte Kunden samtliga ovanstående grundkrav har
BraGruppen rätt att omedelbart avbryta Kundens möjlighet att svara på förfrågningar
från Användarna.


Att vara Kund hos BraGruppen innebär att vi behandlar Kund och i förekommande
fall Kunds företrädares personuppgifter. Se vidare under punkten 6 i detta avtal.

3. Betalning och avtalstid

3.1 BraGruppen Flex
BraGruppen Flex abonnemang löper tillsvidare och faktureras månadsvis i förskott för
nästkommande månad med betalningsvillkor om 15 dagar. Uppsägning kan ske när
som helst. Tillgängliga abonnemangsformer och priser får du vid kontakt med din
Account Manager på BraGruppen. Samtliga priser är angivna exklusive
mervärdesskatt.

Vid uppsägning av abonnemang som görs senast den 20e i respektive
kalendermånad så avslutas abonnemanget vid direkt efterföljande månadsskifte. Vid
uppsägning efter den 21e eller senare datum i respektive kalendermånad avslutas
abonnemanget i stället vid nästkommande månadsskifte.
Uppsägning av abonnemang ska göras av Kund via e-post till info@BraGruppen.com.
Viss avvikelse från ovanstående villkor kan förekomma i samband med särskilt
överenskomna erbjudanden och kampanjer från BraGruppen.

3.2 BraGruppens årsavtal
Villkoren i detta avtal är inte tillämpliga på BraGruppens årsavtal. BraGruppens
årsavtal regleras och signeras separat. Vid frågor gällande BraGruppens årsavtal
vänligen kontakta er Account Manager, alternativt vår Kundservice via e-post till
info@BraGruppen.com.

4. Hantering av användarkontaktinformation
BraGruppen säkerställer att kontaktinformationen för användare (e-post) är verifierad
och godkänd.

Det är inte tillåtet för kunder att sälja eller dela användarens information, särskilt inte
med tjänster som konkurrerar med BraGruppen.com. Om en kund anlitar en
underleverantör får de dock dela kontaktinformationen.

5. Uppsägning av avtal och klagomål på tjänster
Om en kund bryter mot detta avtal, till exempel genom att felaktigt använda
användarens kontaktuppgifter, har BraGruppen rätt att omedelbart stänga av
kundens tillgång till tjänsten.

Kunder som agerar till skada för BraGruppens tjänst, rykte eller bryter mot avtalet kan
bli skadeståndsskyldiga. Vid godkända klagomål kommer betalningar att återbetalas
i BraGruppens valuta eller i SEK, beroende på situationen.

6. Dataskydd
Båda parterna måste följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och relevant
dataskyddslagstiftning. BraGruppen behandlar användarnas personuppgifter och
betraktas som ansvarig för denna behandling.
När BraGruppen delar användarnas uppgifter med kunden blir kunden ansvarig för
dessa uppgifter enligt GDPR.

7. Oförutsedda händelser
Om parterna på grund av oväntade händelser inte kan uppfylla sina skyldigheter
enligt detta avtal, kan de anses vara befriade från dessa skyldigheter.

8. Begränsning av ansvar
Om BraGruppens webbplats av någon anledning är otillgänglig eller begränsad i sin
funktion, har kunden inte rätt till någon kompensation.

9. Upphovsrätt och immateriella rättigheter
BraGruppen har rätt att använda allt material som kunden publicerar på
BraGruppen.com, men äganderätten förblir hos kunden.

10. Partens insolvens
Om en part går i konkurs eller liknande kan den andra parten säga upp avtalet.

11. Överföring av rättigheter
Kunden kan inte överföra eller sälja sina rättigheter enligt detta avtal utan
BraGruppens skriftliga godkännande.

12. Kommunikation
Kunden måste informera BraGruppen om förändringar i kontaktinformation.
Uppsägningar kan göras via e-post till info@BraGruppen.com.

13. Förändringar i avtalet
BraGruppen kan göra ändringar i avtalet och kommer att informera kunden i förväg
om sådana ändringar.

14. Cookies
BraGruppen.com använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Om
användaren väljer att inaktivera cookies kan inte alla funktioner på webbplatsen
användas fullt ut.